Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Operativt i en mening

Det var ett operativt beslut.
agera som polis i Sverige rent operativt.
Operativt polisarbete kan han inte ett skit om.
– … innebär varje operativt ingrepp en viss risk.
”Vad innebär det rent operativt?” frågade Chavez.
Det kan betyda bekymmer både operativt och logistiskt.
Operativt avlägsnande av 150 småfragment från ansiktet.
Saker och ting var sällan glasklara på hans nivå av operativt ansvar.
Antingen arbetar han operativt eller så har han en understödjande roll.
När allt kommer omkring föredrar hon att jobba operativt, nära materialet.
”Jag vet att du har bestämt dig för att inte syssla med operativt utredande mer”, sa Beate.
»Jag kommer att rekommendera att du kliver av som operativt ansvarig för Macintosh-avdelningen.
Men vi på åklagarmyndigheten kan även begära vem som operativt ska sköta utredningen åt oss.
Företag med stora staber riskerar att dränka de operativt arbetande medarbetarna med för mycket rapportkrav.
Man diskuterade till och med hur mycket operativt underrättelsematerial emiren hade tillgång till, om något alls.
Kalpana var en operativt sett mycket stark kvinna och hade ett utmärkt nätverk inom de olika myndigheterna i delstaten.
De innebär också att dessa människor stör de operativt arbetande medarbetarna med en massa frågor, onödiga rapporter osv.
Men hon märkte ju att chefen höll ett extra öga på henne, och att hon inte fick mer operativt arbete på fältet än nödvändigt.
Han hade inte något operativt ansvar, men som minister var han den som skulle ha hamnat i skottgluggen om någon katastrof inträffat.
Sammantaget innebar detta att Uranus på ett enastående sätt lyckades överraska fienden och ge den sovjetiska sidan ett operativt överläge.
Även om Turnbull var duktig på sitt arbete led han, likt många CIA-officerare i dag, av vad Mary Pat och Ed kallade för ”operativt avstånd”.
Därför är det bättre för en furste att vara fruktad än att vara älskad – Machiavelli menar det rent operativt, med ögonen bara på resultatet.
Sedan hade han utsett Bruces chef till ansvarig för hanteringen av flygplanskapningen, och chefen hade i sin tur pekat på Bruce och gjort honom operativt ansvarig.
Torsten Öberg var visserligen ställföreträdande chef på tekniska roteln, men precis som Winter förut var han i praktiken den som bestämde över allting operativt på sin rotel.
Tills vidare, som läget är nu personalmässigt, avser jag att själv leda den här utredningen och hålla kontakterna med åklagaren, men operativt jobbar ni mot Arne som är utsedd till biträdande utredningsledare.
Nu var han rangerad karl med operativt ledningsansvar för det som på polissvenska kallades för den slutna verksamheten och för den som traktade efter polisiära befogenheter fanns det inget bättre ställe att vara på.
operativa chef på länskrim.
Kanske på den operativa sidan.
Vi är operativa i allra högsta grad.
”Du tar det operativa ansvaret”, sade jag.
De samlades i ett av de operativa mötesrummen.
Alla operativa ingrepp innebar dessutom en risk.
Projektet som de assisterar i leds av operativa.
Utanför sjöd det operativa centret av aktivitet.
De samlades i ett av de större operativa mötesrummen.
Detta kom från den operativa chefen Janet Cummings.
Han väntar på operativa chefen för Säpo, Birgitta Jorlin.
Prata med Finn, det är han som koordinerar det operativa.
Uppdraget, från operativa spanchefen Paula Sjöö, är enkelt.
Navet i polisens operativa verksamhet är länskommunikations-.
Förmodligen en biträdande chef för den operativa avdelningen.
”De operativa ingreppen var på planeringsstadiet”, sade Egon.
Ja, med det lämnar jag till operativa chefen, varsågod Birgitta.
Operativa sidan? Du? Som försvinner spårlöst när det passar dig.
operativa länskriminalchefen, Harald Öberg, i själva verket betrak-.
Jag tänker flytta över dig till författningsskyddets operativa enhet.
Samtidigt skulle den operativa verksamheten drivas lokalt i små enheter.
Min egen tid lägger jag idag i allt mindre grad på operativa HiH-frågor.
Han skulle bevisa att han kunde hantera det operativa ansvaret, lovade han.
»Jag ser fram emot att skicka vidare det här till vår operativa avdelning.
Du kan satsa på rekrytering igen och få ordning på de operativa insatserna.
Avståndet mellan varje knut var 10 000 kronor i bensin och operativa kostnader.
Det gjorde byråchefen själv tillsammans med chefen för den operativa ledningen.
ukrainska fronten var Zjukovs första direkt operativa uppdrag sedan slaget om Moskva.
Bob Iger, Disneys operativa chef, var tvungen att träda in för att hantera krisen.
En av hans första åtgärder var att förändra de två fronternas operativa uppgifter.
Nombeko svarade att det fanns två sorters atombomber: de operativa och de ickeoperativa.
Han berättade om telefonsamtalet för Kollegiets operative chef.
Vilket inte är troligt, tänkte den operative chefen i andra änden.
På hösten 2005 utsåg Jobs Cook till Apples högste operative chef.
: Stubborn Facts from the Factories by a Manchester Operative (London, 1844).
På SOS-A finns dygnet runt en driftledare som är arbetslagets operative chef.
Gruppen som höll i krigsspelen leddes av generalstabens operative chef, general N.
Anonym: Stubborn Facts from the Factories by a Manchester Operative (London, 1844), s.
Thorander var den säkraste operative chefen inom Stockholmspolisen, enligt min bedömning.
En annan person som deltog i diskussionerna under april var generalstabens operative chef, general A.
En av dem som överlevde var Kirponos operative chef, Bagramjan, som lyckades slå sig igenom fiendens linjer.
Sjtemenko var generalstabens ställföreträdande operative chef eller operative chef under större delen av kriget.
Jag var ju inte den som skulle ge Thorander order eller instruktioner, jag påminde honom bara om att han var den operative chefen.
Där fanns också chefen för analys- och underrättelseavdelningen Jerry Rounds, den operative chefen Sam Granger samt Clark och Chavez plus bröderna Caruso.
Om något fångade hans intresse eller väckte en tanke kring företagets strategi kanske han bad den operative chefen Tim Cook eller marknadsföringschefen Phil Schiller att göra dem sällskap.
Sjtemenko, generalstabens ställföreträdande operative chef, har erinrat sig att Stalin när han fick Zjukovs telegram undersökte vad frontbefälhavarna trodde att tyskarnas nästa drag skulle bli.
Tillbaka i Sverige hade Gullberg arbetat för kontraspionaget och tio år senare var han en av de yngre säkerhetspoliserna som under den operative chefen Otto Danielsson grep Wennerström och förde honom till ett livstidsstraff på Långholmen.
Anledningen till dröjsmålet var länspolismästare Katarina Leijons briefing för högsta chefen för Rikskriminalen, Lennart Hjalmarsson, om fallets utveckling och deras misstankar mot Rikskriminalens operative chef för Pedofilgruppen, Rolf Eriksson.
Hursomhelst, i den här fasen hade Stalin ett enormt självförtroende som militär ledare och till hans förfogande stod den mycket duglige general Antonov, som snart skulle efterträda Vasilevskij som generalstabschef, och den lika duglige general Sjtemenko som var hans operative chef.
Listan bestod av honom själv, Gunnar Björck, den operative chefen på Sektionen Hans von Rottinger, biträdande chefen Fredrik Clinton, Sektionens sekreterare Eleanor Badenbrink samt två medarbetare som hade till uppgift att sammanställa och fortlöpande analysera den underrättelseinformation som Zalachenko kunde bidra med.
Berg var den utan jämförelse mest slipade operative chefen i säkerhetspolisens historia och istället för att göra halt på stället när den gamla huvudleden stängdes av hade han snabbt hittat nya vägar i den säkerhetspolitiska terrängen: situationen på Balkan, den europeiska och internationella terrorismen, det nya hotet från den extrema högern, det växande behovet av ett eget svenskt författningsskydd och bäst av allt mordet på Olof Palme som skapat en veritabel hausse inom livvaktsbranschen.
Operativ chef hade han varit.
En okänd operativ avdelning?.
Han har verkligen ingen operativ roll.
De har ingen som helst operativ kunskap.
Jag är operativ ledare under hela insatsen.
Sam Granger var operativ chef på Kollegiet.
ut henne i operativ tjänst i insatsstyrkan igen.
Inte ens president Ryan har någon operativ insyn.
Vi har inte resurser att ha en operativ verksamhet.
”Inte operativ, men stödjande”, svarade Söderberg.
”Ja”, svarade Janet Cummings, operativ chef för NCTC.
För det innebär att vi har en operativ URR-cell här.
Du är inte chef för någon operativ grupp överhuvudtaget.
operativ chef för den svenska ID-kommissionen, med uppdrag som.
Och det betyder också att han inte kan leda en operativ polisenhet.
Jobs upprepade sin vädjan om att få ha en operativ roll inom Apple.
Det är en operativ svaghet som de försöker förvandla till en dygd.
Evert, du ber oss bedriva operativ verksamhet mot en tidningsredaktion.
Han har större operativ makt än någon annan på Apple, bortsett från mig.
Aldrig tidigare hade en operativ chef för ett av GRU: s elitkommandon hoppat av.
Han bara vände sig till honom och sa: »Jag har bestämt att du ska bli operativ chef.
En mörk, kort och lite kraftig kvinna runt femtio, sedan några år operativ chef för Säpo.
De kände sig båda två lite nakna utan sina vapen, men också detta var en operativ verklighet.
Vi hade vårt huvudkvarter på Berga och där fanns en operativ stab ständigt i tjänst, dygnet runt.
På ena sidan stod det ”Operativ navigationskarta, G-6, Försvarets kartografiska avdelning, 1982”.
Kameran behövde inte vara operativ alltför länge för deras syften och ett batteri var tillräckligt.
Med order från högsta ort hade Torsten Edklinth äntligen kunnat upprätta en liten men legitim operativ avdelning.
Bomben de åkte omkring med var olyckligtvis operativ, det var ett arbete på fyra–fem timmar att göra den ofarlig.
Styrkan fick höra att helikoptern inte var tillgänglig trots att den stod på marken, fullt ut operativ och startklar.
Slaget vid Chalchin-Gol anses även av många vara en viktig fas i Zjukovs utveckling till mogen operativ militär ledare.
Därefter ringde han till Dragan Armanskij, verkställande direktör och operativ chef för säkerhetsföretaget Milton Security.