Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Progressivt i en mening

typ av progressivt läkemedel man arbetade med.
Det är möjligt att se landet som fritt, öppet och progressivt.
Vinsten skulle beskattas progressivt i förhållande till aktiekapitalet.
På shans tid beskrevs däremot Iran som ett progressivt, reformistiskt och modernt land som stödjer västvärlden.
Ursprunget till Drog-X kom från en teknologi kring ett progressivt läkemedel man utvecklat tillsammans med Dysencomp AG.
Me d ett progressivt skattesystem inneba r det att inkomstökninge n efter skatt om kvinnan började arbeta k u n d e bli mycket liten.
För det första dikterade en accepterad policy att företaget skulle agera progressivt och människovänligt i alla tänkbara sammanhang.

Istället uttryckte han sympati för ett radikalt, progressivt patriotiskt program som tycktes lockande nära under Fredrik Vilhelm III:s första regeringsår.
Ur ett liberalt perspektiv kunde Tyskland framstå som ett progressivt föregångsland med en modern författning, en effektiv administration och en avancerad socialpolitik.
Liksom Bakunin och Proudhon före honom kritiserade Dühring Marx och Engels för centralism och ekonomisk determinism och föreslog istället ett progressivt politiskt program som skulle säkra mer uppenbara materiella vinster för arbetarklassen.
Av oförklarliga skäl betraktade Engels inte detta som ett progressivt, moderniserande ingripande av en större nation i ett efterblivet, icke-historiskt folk (à la Mexiko och USA, Algeriet och Frankrike), utan snarare som ett obefogat underkuvande.
För det var en tid präglad av liberala reformer, som hade påtvingats Fredrik Vilhelm III efter hans militära förödmjukelse 1806 och därefter genomförts av hans progressivt sinnade ministrar, baron Karl von Stein och furst Karl August von Hardenberg.
finns det progressiva inslag.
Boots är ett av de progressiva företag ChemSec sedan länge samarbetar med.
Och att så kallade progressiva läkemedel ligger så där tio år fram i tiden.
Roland Brolin höjer blicken från datorn och tar av sig de progressiva glasögonen.
Vem hade trott att det progressiva tänkandet skulle hamna i denna intellektets återvändsgränd.
Själv kände han igen Leif Nylén, journalist och medlem i den progressiva musikgruppen Blå tåget.
Efter år av debatt hade en konsekvent liberalism framträtt med konkreta, progressiva politiska förslag.
Tvivlen skakade den rationella förnuftstro som varit grunden för det progressiva tänkandet sedan 1600-talet.
Men jag föreställde mig att hela det progressiva Bostonområdet skulle vara relativt sett fritt från problem.
Alla västvärldens länder är som du vet trångsynta och konservativa i syd och progressiva och jämlika i norr.
Frigörelsen ur de gamla greppen och de stela konventionerna hade inte kunnat ske utan stöd av progressiva chefer.
I praktiken betydde det att skatten skulle minska ju mer de tjänade, tvärtemot den progressiva skatten på inkomst.
Ett annat är det progressiva transportfacket RMT som visat sig stridbara och bland annat bildat allianser med klimatrörelsen.
De var unga, progressiva och hade likt Palme mer eller mindre stått utanför sina respektive länders krigsinsatser 1939–1945.
Frustrerande nog riskerade dessa framsteg att omintetgöras av den bara alltför välkända splittringen i den progressiva rörelsen.
Oroad bytte den tyske kanslern spår och försökte neutralisera den socialistiska utmaningen med ett program av progressiva sociala reformer.
I vissa fall har framstegstron varit bra, erkänner Gray, men så är det inte längre: de största massmorden har begåtts av progressiva regimer.
10 Sådan frihet uppnåddes när människans subjektiva känslor var i linje med andens progressiva utveckling, sådan den yppade sig genom staten.
Detta ger mig bland annat möjlighet att följa hela det nya, progressiva och jämlika graviditetsprogrammet som blivande föräldrar förväntas delta i.
Efter dessa intervjuer kan jag se att Millennium har skapat sprickor i bilden av det progressiva, jämlika Sverige när det gäller mänskliga rättigheter.
Det var tongångar som appellerade till de människor som aldrig känt sig befryndade med de progressiva intellektuella som satt agendan under 1960- och 1970-talen.
Men till detta dög inte den gamla intelligentian, den som under tsarväldet sett sig som det progressiva avantgarde som företrädde förnuft, rättvisa och framtid.
Där gynnas jämställdheten i dag av att vågen av progressiva reformer kommer först nu, i en tid när kvinnors emancipation är en ofrånkomlig del av modernitet och framsteg.
Barnbyn Skå, som startat 1947 kring en gammal gul herrgårdsbyggnad från sjuttonhundratalet intill Mälaren, var en samlingsplats för tidens progressiva idéer om barnuppfostran.
Istället ska Music Network – som nu döps om till Musiknätet Waxholm och kallas MNW – förvandlas till det ledande skivbolaget i det som snart ska kallas den progressiva musikrörelsen.
Han var alltmer besvärad av begreppet arvsynd och hoppades på något sätt att kunna förena sitt kristna arv med det progressiva, rationalistiska tänkande han hade sugit upp från Unga Tyskland.
Eftersom progressiva tidningar på grund av den preussiska censuren inte kunde trycka detaljerade politiska kommentarer vävde de in sin kritik i kultur- och litteraturartiklar och även i reseskildringar.
Svennis säger att han själv var ett barn av Tipsextra, framförallt de snöiga sändningarna från Anfield Road och den nya, progressiva totalfotboll som Liverpool spelade under ledning av Bill ”liv och död” Shankly.
De lämnade platsen och sökte skydd hos den antisyriske ledaren Walid Jumblatt och Progressiva socialistpartiet (psp) som hjälpte ungdomarna till såväl skyddsrum som förnödenheter och höll dem gömda när så behövdes.
I början av 1851 bad Charles Dana, en tidigare fourierist och nu verkställande direktör för den progressiva, slaverifientliga New York Daily Tribune, Marx att bidra till tidningen med artiklar på engelska om europeiska frågor.
Där fanns även en vilja till självisolering från fastlandet, det vill mena en uttrycklig ovilja att vara en del av ”nejlikerevolutionens” progressiva projekt – en demokratisk revolution i händerna på antifascistiska krafter.
Rosenberg: The Guineapigs of Camp Desert Rock: Atomic ’Stress Test’ for Unwitting Soldiers, Progressive, juni 1979.
A progressive school, it was full of passionate, talented kids and known for being racially integrated in a time when many schools were not.
Men det öppna och upplysta Vällingby, la ville lumière, var en inramning som passade den unge socialdemokraten Palme lika bra som Djursholm en gång den progressive rösträttskämpen Sven Palme.
Men hon var progressiv.
Du är bara progressiv.
Det var en progressiv delstat.
Annars är det en progressiv avdelning.
Man kände sig som en progressiv samhällsbyggare.
Tutandet från andra bilar påminde om en progressiv, modern komposition.
Hon blev rasande när han ersatte poll tax med en progressiv kommunalskatt.
Hegels radikala protegéer erbjöd under tiden en mer progressiv tolkning av mästarens verk.
Den iranske presidenten har intagit en förvånansvärt progressiv roll när det gäller kvinnors rättigheter.
] på intet sätt någon garanti för att han företräder en mer progressiv inställning än till exempel en akademiker«.
Tore Browaldh skriver i sina memoarer att han ville få banken att framstå som en samhällsmedveten och progressiv institution.
Begreppet progressiv har myntats som en term för den mer komplexa och experimentella rockmusik som blommar ut i slutet av 60-talet.
Resten arbetade i tron att vi utvecklade en ny progressiv agent för ett adaptivt läkemedel Dysencomp stod i begrepp att framställa.
Vi hade rykte om oss som en hygglig, progressiv, neutral mellanstor stat som gjorde hedervärda insatser i arbetet på nedrustning och u-hjälp.
Han anses ha fört en progressiv utlänningspolitik, han är övertygad humanist och har gett ut diktsamlingar som sålt i tiotusentals exemplar.
Här fanns en progressiv utveckling som var både humanistisk och humoristisk, i en vild blandning av socialdemokrati och trotskistisk gräsrotsdemokrati.
Men Arnold hade gjort klart att kolleger som kategoriserade honom som progressiv miljöaktivist på grund av hans långa skägg, cykel och hus i skogen hade fel.
Dåtida skattelagstiftning räknade som sagt ihop alla inkomster och beskattade dem enligt en progressiv skala och vid verkligt stora inkomster blev nästan ingenting kvar.
Det fanns dock en progressiv överläkare på sjukhuset som uppmuntrade den nyfikna och ambitiösa kuratorspraktikanten att försöka behandla Eldgard Johnsson med samtalsterapi.
Under kriget hade han övergett sin ungdoms socialism för en mer socialdemokratisk strategi: de amerikanska fackföreningarna måste ta ledningen när det gällde att skapa en modern, progressiv välfärdsstat.
Historien var en berättelse om både slaveri och frigörelse: progressiv utarmning fram till det avgörande, frälsande slutet med proletariatets seger och klasskampens utdöende och faktiskt själva historiens slut.
29 I mjuka ordalag förklarade Engels den rad praktiska åtgärder som skulle leda till denna kommunistiska framtid – bland annat en allmän förskola, omorganisation av fattigvården och en progressiv kapitalskatt.
Den som lyssnade på dem kunde alldeles säkert avfärda hela tankeapparaten i deras Organisation som någon sorts konservativ sekt, det vill säga i vanlig mening konservativ såsom motsatsen till progressiv eller socialistisk.
För de skeptiska studenter som genomled Schellings föreläsningar erbjöd Hegels filosofiska metod inte endast ett rättfärdigande av det preussiska status quo, utan också ett verktyg för en progressiv kritik av Hohenzollernstaten.
I själva verket tycktes historien röra sig i en avgjort icke progressiv riktning när, som Engels uttryckte det, år 1840 ”den ortodoxa skenheligheten och den absolutistiska feodala reaktionen” med Fredrik Vilhelm IV hade ”bestigit tronen”.
Morgans undersökningar) började med vad Engels uppenbarligen betraktade som en progressiv feministisk princip: Enligt materialistisk uppfattning är den i sista hand avgörande faktorn i historien produktionen och reproduktionen av omedelbart liv.
Hon hade smal smak; det var uteslutande glamrock och progressiv pop, helst brittisk och gärna av det lite androgyna slaget: David Bowie, Sparks, Mott the Hoople, Steve Harley, Marc Bolan, Small Faces, Roxy Music och med Suede som en avslutande punkt i tiden.
Under de månader som återstod innan jag tog examen skrev jag således till varenda medborgarrättsorganisation jag kunde komma på, till vilken svart folkvald som helst i hela landet bara han eller hon hade en progressiv agenda, till områdeskommittéer2 och hyresgästföreningar.
Även om Erfurtkongressen i den praktiska partipolitiken gjorde en rad reformistiska ställningstaganden (allmän rösträtt, fri skolgång, progressiv inkomstskatt, sjukvård och rättshjälp) signalerade SPD-kongressen till den europeiska socialistiska rörelsen som helhet marxismens seger med ett filosofiskt program som gav slaviskt eko åt Das Kapital.
9 Om historien är den process i vilken detta förnuftets segertåg till frihet utspelas, då måste varje epok nödvändigtvis betraktas som mer progressiv, förnuftig och fri än den föregående; då representerar varje aspekt av en epok – från de bildande konsterna, litteraturen och musiken till religionen och regeringsformen – i förhållande till den föregående ett högre stadium av förnuft.
Green på att återuppliva Hegel med en ny filosofi för progressiv statsintervention och med den en intellektuell grundval till en ny liberalism; Henry Georges nyskapande text Progress and Poverty (1879; Framsteg och fattigdom), med dess kraftfulla krav på jordreform, väckte genklang över både England och Irland, och i Bloomsburys salonger, Sheffields Halls of Science and East Ends radikala klubbar debatterades entusiastiskt socialistiska idéer om mänsklighet, jämlikhet och klassmedvetande för första gången på 40 år.