Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Intervention i en mening

»… intervention är naturligtvis inte lätt.
”Det blir en stor intervention”, sa Levin nu.
Ett stycke som kullvälter dina idéer om intervention, mor.
Ett mera nutida exempel på amerikansk intervention är Somalia.
direkt eller indirekt militär intervention för att ta itu med problem.
Kliniken Early Intervention ligger i en företagspark vid väg I-95, bara några kilometer norr om Elmsbrook.
En svensk militär intervention skulle så långt ifrån att hindra tysk förstörelse tvärtom just framkalla en sådan.

Båda tog avstånd från den hårdföra manchesterliberalismen och förespråkade statlig intervention för att hjälpa svaga grupper.
36 Vid nästa möte i presidiet, den 1 november, diskuterades om man skulle gå vidare med planerna på en andra militär intervention.
Ett motiv för de allierade planerna på intervention i Norge var uppenbarligen att komma före ryssarna som redan hade trupper i nordligaste Norge.
»Men eftersom en intervention från tysk sida i hög grad måste bli beroende av flygets resurser är general Göring för ögonblicket nyckelpersonen.
Dessutom fanns det västorienterade liberaler som fruktade att en svensk intervention hotade att liera Sverige med Tyskland inte bara mot Ryssland, utan också mot västmakterna.
Det officiella motivet för Cementgjuteriets intervention i Sandvik är alltså industriellt, men självfallet har aktionen också ett samband med de våldsamma protesterna mot Stenbecks maktaffär i Kinnevik-Fagersta.
Även om Rolf, uppumpad av moderns ilska över Anna-Lisas Björlings intervention i det liv hon hade sett framför sig – rätt eller fel –, var ett otrevligt barn så var det dock Anna-Lisa som var den vuxna i sammanhanget.
Samtidigt hade Bertil Ohlin, som under depressionen utvecklat makroekonomiska teorier om behovet av statlig intervention i ekonomin som var snarlika Keynes (somliga hävdar att han föregick den engelske ekonomen), fört Folkpartiet vänsterut.
I det läge som sålunda uppstod på våren 1945, alltså före den allierade démarchen den 30 april, var det naturligt att man i Stockholm blev alltmer angelägen att på andra vägar än väpnad intervention medverka till en fredlig avveckling 82.
Här kunde man ju hjälpa Norge och Danmark utan att behöva kasta sig ut i sådana äventyrligheter som en militär intervention och kanske, ve och fasa, en väpnad uppgörelse med de tyska trupperna där som var fullt stridsdugliga och i stort sett intakta.
1890 var det inte den första amerikanska militära interventionen.
november Följer som försvarsminister den sovjetiska militära interventionen i Ungern.
En sådan metod är att låta regeringen i den stat som skall härtagas själv begära den utländska interventionen.
Det uppenbara motivet för interventionen var att hindra att oron från Irak skulle sprida sig till Libanon och Jorda-138.
Interventionen ska ses mot bakgrund av det sovjetiska fredsfördraget med Tyskland i mars 1918 och Sovjetunionens utträde ur första världskriget.
Det vi ser i dag är hur den direkta militära interventionen blivit ett kort som det ligger närmare till hands att spela, för att försvara en i grunden orättvis världsordning.
Den fråga som särskilt upptog Undén under dessa dagar var hur vi skulle ställa oss till Washingtons tes att den amerikanska interventionen företagits som en försvarsåtgärd enligt artikel 51 i FN-stadgan.
31 Den militära interventionen eggade upp de revolterande ungrarna och förslag framfördes om att de sovjetiska trupperna skulle dras tillbaka och att en politisk kompromisslösning liknande den i Polen skulle sökas.
Under inbördeskriget och den engelskstödda interventionen hade handeln mellan Sovjetryssland och Storbritannien (liksom med de flesta andra länder) legat nere, men sedan krigshandlingarna upphört och Sovjetrysslands planer på en världsrevolution lagts på is, var båda länderna intresserade av att återuppta förbindelserna: sovjetstaten var i stort behov av varor och Storbritannien, som befann sig i en ekonomisk kris, såg här en möjlighet att skapa nya arbetstillfällen.
Neukirchen vid huvudänden av det långa, vackert dukade bordet där gästerna konverserade livligt med varandra – aids, världssvält, krig, krigsförbrytelser – vilket ansvar industriländerna har – det ansvar amerikanska universitet har att utforska moraliska, politiska och ekonomiska frågor – hur klok/ dåraktig den militära interventionen i Irak var som snabbt hade framkallat en oväntad/oundviklig revolt mot de USA-ledda koalitionsstyrkorna – liksom i Afghanistan – och visst! – den fasansfulla kvinnliga omskärelsen i Västafrika som den unga kvinnliga filmproducenten mycket tydligt och outtröttligt beskrev – samtidigt som uttryckslösa kypare bar in fat med utsökt och vällagad mat.
För egentligen var det vi sysslade med den ultimata marknadsliberalismen: den starkes överlevnad, utan statliga interventioner.
Men i hans perspektiv var denna typ av interventioner legitima endast när de hade ett universellt mål: att skapa rättvisa, att öka jämlikheten och att stärka den enskilde medborgarens ställning.
Temperamentsmässigt var han något av en jakobin; en borgerlig radikal som var beredd att gå långt när det gällde statliga interventioner för att skapa jämlikhet och frihet, men inte såg samhället i termer av klasskamp.

Tyvärr har vi ännu inga exempelmeningar för detta ordet.