Exempelmeningar

Välj språk och skriv in ett ord för att få exempel på hur man använder det i en mening.

svenska   engelska

Formulera i en mening

Låt mig formulera om.
”Ska du formulera det?”.
Han kunde inte formulera ord.
Hon kan inte formulera den ännu.
Låt mig formulera en hypotes.
ELSA Och jag ska formulera varför.
Hon tycktes försöka formulera ord.

Det är roligt att formulera frågor.
Oklarare kan man knappast formulera sig.
”Ska jag formulera om?” frågade han.
Ja, så skulle man kunna formulera det.
Det kan vara svårt att formulera bra mål.
Jag hade svårt att formulera en rak tanke.
Jag visste inte hur jag skulle formulera mig.
En ordvändning, ett sätt att formulera sig.
Jonna visste inte hur hon skulle formulera sig.
Letar efter ord, försöker formulera bra svar.
svårt att formulera varför jag lever så här.
Palmgren hade uppenbart svårt att formulera orden.
Han försöker formulera sig men hittar inte orden.

”Hon är bra på att formulera sig”, medgav Ryan.
Men det finns inget sätt för mig att formulera det.
Exakt vad kan jag inte riktigt formulera i mitt huvud.
Mikael tvekade en stund om hur han skulle formulera sig.
Började formulera en artig förfrågan om att träffas.
Som hans reklamslogan senare skulle formulera det: »Rip.
Hans sätt att formulera frågan tillintetgjorde mitt svar.
Vad förväntade han sig mer? Han ville inte formulera det.
Och på den tiden kunde jag inte formulera ett vettigt svar.
Tor försökte formulera meningarna i huvudet innan han sa dem.
Än en gång hade socialdemokraterna fått formulera problemet.
Rubriken var enkelt formulerad:.
Pythagoras sats (x²+y²=z²), formulerad ungefär år 500 f.
En begäran formulerad så att den var svår att säga nej till.
Jag hade en vagt formulerad plan när jag sprang till Cullens garage.
Hösten 2002 läser jag en prydligt formulerad annons i min morgontidning.
”Det är en felaktigt formulerad fråga”, sa Moshe med sin släpiga röst.
Han hade läst ett flertal sådana bekännelser men aldrig någon som var så oförblommerat formulerad.
Jag hälsade inte gästen välkommen utan gick direkt på en väsentlig fråga, ibland provokativt formulerad.
Även i den svenska kulturen levde därmed länge en icke formulerad åsikt om att det kvinnliga är mindre värt.
Jag hör honom som i en dimma när han utvecklar idéer om hur en eventuell regelbok – om den nu alls behövs – skulle vara formulerad.
Hyland har, trots Wallenbergs något svävande språk, förstått vad det handlar om och ställer en ny fråga, som är försiktigt formulerad.
Lägg därtill en annan grundprincip i The Satanic Bible, formulerad av Anton Szandor LaVey, grundaren av Satankyrkan i San Francisco: 'Gör mot andra som dom gör mot dig'.
Den är formulerad så att den som är uppkopplad och kontaktar ett barn två eller fler gånger och sedan beger sig till en träff med ett barn i sexuella syften begår ett brott.
Artikeln i Aftonbladet riktade en dramatiskt formulerad kritik mot chefredaktören Pontus Schultz: Veckans Affärer ska nu satsa på ett affärsupplägg som bygger på sponsorjournalistik.
Hela den vetenskapliga processen är skapad och formulerad för att resultaten enkelt uttryckt inte ska kunna, eller behöva, ifrågasättas annat än av den som eventuellt upprepar experimenten med ett annat utfall.
Vid ett möte med IOK i Wien i juni ställde IOK:s ordförande greven Henri de Baillet-Latour frågan, om än ganska diplomatiskt formulerad, om arrangörerna kunde garantera alla idrottsmäns lika behandling under spelen.
I stället för att aktivera den hjärntvättade, programmerade personen med en exakt formulerad fråga - Varför fördriver du inte tiden med att lägga patiens? … kunde man väl aktivera honom med ett namn? Doktor Yen Lo.
” Skulden till mamman är också väl formulerad: ”Utanpå är hon så lismande snäll: hon offrade allt för sina barn och nu får de faktiskt ta och återgälda det lite: varför måste de göra henne så orolig orolig orolig?”.
Räddningen av Otto hade vilat på en enda orubblig premiss, formulerad av svensk regering och förmedlad med all önskvärd tydlighet av pastorerna på svenskmissionen: Otto hade fått komma till Sverige på villkoret att de inte kom efter.
Böckernas hjälte, Hari Seldon, rider bildligt talat ut i galaxen för att rädda världen, eller snarare världarna, med hjälp av kunskap och en matematiskt formulerad teori med vars hjälp man kan förklara och förutsäga allt som ska hända i världssystemet.
Därefter tillägger han: äro Papus' anhängare medvetna om sina manifestationer? -- Och, en slump som var mera än slump, i ett brev, vilket gick om hans på vägen, ställer jag till honom, som var invigd i hinduernas hemligheter, följande fråga rent ut formulerad:.
Snabba klipp till olika kvinnor som sitter på andra sidan bordet och pratar eller inte pratar, omsorgsfullt skrapar dressing från ett salladsblad, argt understryker en smart formulerad åsikt med ett häftigt stötande finger, gråter okontrollerat och slörpar i sig en till synes oändlig mängd spaghetti.
Egennyttan var inte lika öppen som hos Johnson eller ens i Kempestiftelserna men ändå mer tydligt formulerad än hos Knut Wallenberg i och med den enkla regeln att styrelserna efter att först ha utsetts av donatorerna i fortsättningen själva skulle välja nya medlemmar, ungefär som det påvliga kardinalkollegiet.
Hur uppkommer en sådan överenskommelse mellan de två makthavarna, mellan Wallenberg och Sträng, mellan den privata sektorn och den offentliga, mellan kapitalismen och socialismen? Hur är överenskommelsen formulerad? Eftersom jag numera har en pakt med Thalia kan jag berätta i detalj hur det har gått till – i mitt tankeexperiment.
Varför i allsindar hade Anna Månsdotter, som ståndaktigt förnekat all inblandning i mordet trots massiva påtryckningar från såväl honom själv som domare Wahlbom, gjort en helomvändning och erkänt när allt redan var över? Att döma av hur bekännelsen var formulerad tycktes hon hoppas och tro att den skulle kunna leda till benådning och en mildare dom.
I någon av intervjuerna blir jag så arg när jag känner mig överkörd av Erik att jag nyper till honom i armen och väser: »Jag hatar dig!« Erik blir minst lika arg på mig vid flera tillfällen, bland annat en gång under Lundgren-intervjun när jag ställer en fråga vi inte diskuterat innan, en illa formulerad och dåligt underbyggd fråga om Nato och kärnvapen, men han reagerar något värdigare och väntar med kritiken till efteråt.
Han formulerade sig noga.
Hon formulerade sig exakt.
Strängt formulerade idéer.
Jag formulerade mitt svar noga.
Eden formulerade en annan fråga.
Fast så formulerade sig inte Jan.
Snabbt formulerade han nästa fråga.
Slutligen formulerade hon en redig tanke.
Hans första fråga formulerade sig själv.
Han formulerade om frågan till en befallning.
psykvård och formulerade följande förslag:.
Jag minns att han formulerade sig mycket väl.
Hon formulerade texten i en enda kärnfull rad:.
Men aldrig att hon högt formulerade den rädslan.
Herremakt eller folkmakt? Så formulerade den dåva-.
Han skriver att hon ibland formulerade sig med de orden.
Problem är formulerade så att makthavare kan marknads-.
Det var så som Wittgenstein formulerade det någonstans.
behöver inte vara särskilt väl formulerade och om de är.
Exakt så tror jag knappast att jag formulerade mig, chefen.
Hon formulerade varje mening i huvudet innan hon skrev ned den.
Men er far formulerade en sista önskan och den ska vi respektera.
En manlig släkting formulerade sina mindervärdeskänslor som att.
Hur var det amerikanerna formulerade det? Att det var öppet mål?.
Det var en trolig bedömning, så Alex formulerade inga invändningar.
Resten är löst formulerade, förpliktigar egentligen till ingenting.
De uttryckte sin besvikelse och cykelhandlaren formulerade sig tvärast.
Medan hon formulerade sig gick hennes blick inåt, till mordplatserna.
Hon gjorde långa tankepauser och formulerade sig exakt då hon sa något.
Jag kunde känna paniken stiga i ögonen när jag formulerade anledningarna.
När jag formulerade frågan försökte jag inbilla mig att den var retorisk.
Det är väl formulerat.
»Jag har formulerat allt i min bok.
Kunde inte ha formulerat det bättre.
Det officiella hade advokaten formulerat.
Jag vet att det är oantastligt formulerat.
Dirch Frode har redan formulerat ett kontrakt.
Det första utkastet var … skarpt formulerat.
Ett rent helvete, som sergeanten formulerat det.
”För barnets bästa” som det var formulerat.
– Ni har ju formulerat er ganska anmärkningsvärt.
När Bodil formulerat sin plan kändes det lite bättre.
Hon hade bara skrivit under något som andra formulerat.
Inte heller formulerat på detta försiktiga vis är för-.
Jag vaknar i den tidiga gryningen utan att ha formulerat den.
Efter förhöret ute på Utøya hade han formulerat sin kravlista.
Jag tror knappast att Helga har formulerat det så för sig själv.
Keynes har med perfektion formulerat den attityden till omvärlden.
Woody Allen har som väntat formulerat tragedin i mer lekfulla termer.
Den hade Duprés troligen nyss formulerat - att komma åt dem inifrån.
Ett tydligt formulerat mål; du ska veta exakt vad det är du ska uppnå.
Hägerström tänkte på hur Torsfjäll formulerat sig: Räcker säkert.
Av hundra mejl får man ett svar oavsett hur fint meddelandet är formulerat.
Det är också med den utgångspunkten som vi formulerat vår invandringspolitik.
Om han haft en kristallkula skulle han kanske ha formulerat sig aningen annorlunda.
Någon jäkla snubbe i England som hette Darwin hade visst formulerat det där bra.
Han kunde också har formulerat det som Leonard Cohen: Sången är min fångenskap.
Han har formulerat en av livets stora frågor så väl: Jag har inga identitetsproblem.
Det ville jag, givetvis, även om jag själv kanske inte hade formulerat ämnet precis så.
Det andra vi har att arbeta med är de specifika krav som hotutövarna formulerat i sitt brev.
Jag begrep så småningom att jag aningslöst hade formulerat en borgerlig förtryckarmekanism.
Jag kan inte påminna mig att någon ledande socialdemokrat har formulerat sig på det viset.
Hur man formulerar ett mål.
»Jag formulerar om meningen«, sa han.
Hansson formulerar konflikten så här:.
Det handlar bara om hur man formulerar sig.
Den härskande klassen formulerar klara, tydliga svar.
En del formulerar ansökningar till olika utbildningar.
Och inte så länge inspektör Clouseau formulerar frågorna.
”Då formulerar jag om”, sa Elisabeth med ett kort skratt.
Jag tror att Stig i nästa ögonblick formulerar hennes tankar.
Han menar att svaret alltid beror på hur man formulerar frågan.
I samverkan med företag formulerar vi lösningar som vinner gehör.
Mats formulerar oftast sina önskemål om livet i mer rationella termer.
– Dumheter, du formulerar dig lika väl som alltid, det hör jag ju…!.
Kriminalförfattarna bedöms ofta inte heller efter hur de formulerar orden.
Tungan är snabb, hon säger inte bara vad hon tycker, hon formulerar sig väl.
Olustig till mods vänder Anders ansiktet mot skyn och formulerar ett ordlöst löfte.
Ändå känner vi alla det så starkt, eller hur! Sinnena formulerar en föreställning.
Den slutsats Majakovskij formulerar i Människan kan stå som ett motto för hela hans verk:.
Han sa att du (…) skriver och formulerar dig så att man kan tro att du var en infödd svensk.
Det är intervjugäster som efter bästa förmåga formulerar den uppfattning som de faktiskt har.
Uppe på kontoret formulerar jag en inlaga för att överklaga beslutet om indragningen av körkortet.
Hur formulerar man det bäst? Det är inga svårigheter att finna de stora orden, de gigantiska sammanhangen.
Amerikanen Otto Preston Chaney, författare till en biografi över Zjukov, formulerar sig exempelvis så här:.
De jurister som formulerar sådana här köpekontrakt är inga dumbommar och banken gav er dessutom lån i god tro.
Han erkänner hur påverkad han är av miljön och yppar sin skepsis mot dem som formulerar sig genom proklamationer.
Hon är en sådan som faktiskt säger ”haha” i stället för att skratta, som om hon formulerar sig i pratbubblor.
Våren 2005 skriver jag ett brev till Ludmila, där jag formulerar varför jag skulle vilja göra en intervju med henne.
Men när jag lyssnar på vacker musik är det som om den formulerar någonting som är bortom all formuleringsförmåga.
Helena formulerar några pikar om hälsofascist men hon skrattar med ögonen och Annika tycker att Monika är jätteduktig.
Om det ställs frågor hemma i tv-soffan, frågor som inte intervjuaren formulerar, så är det inget bra betyg på intervjun.
Duktiga bedömare, som Dagens Nyheters kritiker Leif Zern, påpekade vid ett samtal att människor sällan formulerar sig klart.